Dotační programy

Pro naše zákazníky vyřizujeme tyto dotační programy kompletně (tzv. na klíč).

NZU - Nová zelená úsporám 2016


3. výzva dotačního programu Zelená úsporám pro rodinné domy

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

Podání žádosti od: 22.10.2015

Podání žádosti do: 31.12.2021

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

- dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

- podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

- dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

- dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

- na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

- na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

- na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Základní pravidla:

1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.

3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.

4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než  1. 1. 2014.

5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Bonifikované kraje:

Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.

Materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III:

Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,05, upravující výši dotace pro daný typ konstrukce.

http://www.novazelenausporam.cz/

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

http://www.mzp.cz/

slogan