Dotační programy

Pro naše zákazníky vyřizujeme tyto dotační programy kompletně (tzv. na klíč).

IROP - Integrovaný operační program


Dotace na zateplování a úspory v bytovkách mimo Prahu od července s lepšími podmínkami

 

 

Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 1. července 2016 novou výzvu na zateplování bytových domů mimo území Prahy s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. IROP

Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy . Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. 

Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. 

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

Hlavní pozitivní změnou pro žadatele je zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, můžou získat podporu 40 % místo původních 32,3 %. Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů, zjednodušené prokazování stanovení cen v rozpočtu a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti.

 

Úspora energie v bytovém domě

Dotace IROP – původní výzva 2015

Dotace IROP – nová výzva 2016

20 až 40 %

25,5 %

30 %

Více než 40 %

32,3 %

40 %

Trvání výzvy

30. 11. 2015 až 25. 7. 2016

od 15.7 2016 do 30.11.2017

 

MMR věří, že na základě uvedených změn dojde ke zvýšení zájmu žadatelů o podporu ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Žadatelé, kteří podali žádost ve stávající 16. výzvě IROP, se mohou rozhodnout, zda žádost ve výzvě ponechají a dokončí projekt za původních podmínek, nebo odstoupí a předloží novou žádost do výzvy nové. Při podání nové žádosti o podporu je třeba dbát, aby veškeré činnosti a práce na projektu, které nelze označit jako přípravné, byly zahájeny až po podání žádosti o podporu.


slogan